Shahajiraje Mahavidyalaya, Khatav.

 

Shahajiraje

Enter

              
         Chandrahar Patil 
            Founder